[شهر: قزوین]
قیمت: 2,600,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 3,900,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: خوزستان]
قیمت: 1,700,000 تومان

[شهر: پاکدشت]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: شوشتر]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,580,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: پرند]
قیمت: 6,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 199,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 630,000 تومان

[شهر: ری]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 2,600,000 تومان

[شهر: آذربایجانغربی]
قیمت: 1,780,000 تومان