[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: زنجان]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 1,150,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 950,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,000,000 تومان

[شهر: کرمانشاه]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 2,700,000 تومان

[شهر: ساری]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: سلماس]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 19,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 2,000,000 تومان