[شهر: تهران]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,650,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,050,000 تومان

[شهر: زنجان]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: قائمشهر]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,350,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: آذربایجانشرقی]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 2,100,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان