[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 1,400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 850,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: محمدیه]
قیمت: 590,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 1,450,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 260,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,100,000 تومان