[شهر: تهران]
قیمت: 1,600,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 1,750,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: فردیس]
قیمت: 8,500,000 تومان

[شهر: نظرآباد]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 14,000,000 تومان

[شهر: فردیس]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 1,900,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 780,000 تومان

[شهر: بیرجند]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: ایرانشهر]
قیمت: توافقی

[شهر: سمنان]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 95,000 تومان