[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: یزد]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: بابلسر]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 10,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,900,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 680,000 تومان

[شهر: تالش]
قیمت: 3,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,200,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: لواسان]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 150,000 تومان