[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,600,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 10,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,830,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 25,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: محلات]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: بجنورد]
قیمت: 1,700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان