[شهر: بابل]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: گیلان]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: خوزستان]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: کرمانشاه]
قیمت: 2,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 830,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: مبارکه]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,300,000 تومان

[شهر: اندیشه]
قیمت: 1,700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 700,000 تومان