[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,700,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: ساری]
قیمت: 2,800,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 2,300,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 5,000,000 تومان

[شهر: اراک]
قیمت: 1,700,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,550,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,800,000 تومان