[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: پاکدشت]
قیمت: 390,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,900,000 تومان

[شهر: نجفآباد]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: سیرجان]
قیمت: 8,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,700,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,250,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: کرمانشاه]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 380,000 تومان