[شهر: تبریز]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 380,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 14,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 17,500,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 40,000,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 4,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,650,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 6,500,000 تومان