[شهر: قزوین]
قیمت: 95,000 تومان

[شهر: زنجان]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: بابل]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 280,000 تومان

[شهر: آذربایجانشرقی]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: نیشابور]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 5,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 950,000 تومان

[شهر: اراک]
قیمت: 2,250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 12,000,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 160,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: نظرآباد]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: آذربایجانشرقی]
قیمت: 750,000 تومان