[شهر: مشهد]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: چهاردانگه]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 280,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 160,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 575,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: کرمان]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 780,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 150,000 تومان