[شهر: هرمزگان]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 490,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: ارومیه]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: ری]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: بندرعباس]
قیمت: توافقی

[شهر: مشهد]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: توافقی