[شهر: رشت]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 850,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 3,300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 850,000 تومان

[شهر: گرگان]
قیمت: 480,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: سمنان]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: کرمانشاه]
قیمت: 2,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: گیلان]
قیمت: 1,000,000 تومان