[شهر: گنبدکاووس]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: قائمشهر]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 380,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 150,000 تومان