[شهر: خوزستان]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: دوگنبدان]
قیمت: 370,000 تومان

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 40,000 تومان

[شهر: شاهینشهر]
قیمت: 250,000 تومان