[شهر: گنبدکاووس]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: قائمشهر]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 2,650,000 تومان

[شهر: کردستان]
قیمت: 85,000 تومان